ШИНЭ МЭДЭЭ
“Соёлын өв” гэдэг нь аливаа хүмүүс, бүлэг, хамт олонд үеэс үед өвлөгдөн уламжлагдаж байгаа түүх, соёл, шинжлэх ухаан, гоо сайхны үнэ цэнэ бүхий үнэт зүйлс болон оюун санаа, үйл бүтээл, арга ухааны тодорхой илэрхийллийг хэлэх бөгөөд түүнийг уламжлагдаж ирсэн хэлбэрээр нь биет болон биет бус
Соёлын өвийн үндэсний төвийн Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн санд “Бүртгэл, мэдээллийн санч” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
Соёлын өвийн төвөөс Монгол нутаг дахь түүх, соёл үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын байдлын талаарх Соёлын өвийн Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сангийн мэдээллийг шинэчилж байна.
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 16.1.4, 20.1.3, 23.2-д заасны дагуу аймгийн Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2016 оны тайлан, мэдээллээ хавсралт маягтын дагуу хийж 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1, 14.1.4, 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
Монгол Улсын Засгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Сёолын өвийн өвийг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.12, 27 дугаар зүйлийн 27.3, 48 дугаар зүйлийн 48.2. дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтанд 3D технологи ашиглах, үзмэрийн материал, бүтцийн шинжилгээ хийх, дүрс бичлэгээр баримжуулалт тухай танилцууллага хийлээ.
Австрийн Хэрэглээний урлагийн их сургуулийн Хадгалалт, хамгаалалтын хүрээлэнтэй соёлын өвийг хамгаалах чиглэлд хамтран ажиллана
1
2
3
ТООЛЛОГО 2018-2019
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Соёлын өвийн бүртгэл, судалгааны газар:
Дарга: М.Цэцэнбилэг
Утас: 70110877, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын биет өвийг сэргээн засварлах газар:
Ахлах сэргээн засварлагч: Д.Нямдорж
Утас: 91005515, И-мэйл: cch@monheritage.mn