ШИНЭ МЭДЭЭ
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2018 оны баяжилтын тайлан ирүүлэх тухай.
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2017 оны тайлангаа дараах маягтын дагуу хийж манайд цаасан болон цахим хэлбэрээр явуулна уу.
Соёлын өвийн үзлэг, тооллого хийх журамын төсөлд саналаа өгнө үү. Саналыг 2017 оны 3-р сарын 17-ныг дуустал cch@monheritage.mn цахим шуудангаар хүлээн авч байна.
Соёлын өвийг хуулбарлах, бүтээгдэхүүний загварт оруулах, нийтлэх журмын төсөлд саналаа өгнө үү. Саналыг 2017 оны 3-р сарын 17-ныг дуустал cch@monheritage.mn цахим шуудангаар хүлээн авч байна.
2017 онд түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан сэргээн засварлах үзмэрийн тоог хягаарлалтай авах болно. Иймд танай музейн яаралтай сэргээн засварлалт шаардагдаж буй үзмэрийн жагсаалтыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор ирүүлнэ үү!
Улаанбаатар төмөр замын Захиргаа удирдлагын албанаас хүсэлт гаргасны дагуу Соёлын өвийн төвөөс Улаанбаатар төмөр замын Түүхийн музейн сан хөмрөгийг бүртгэн баримтжуулах ажлыг Улаанбаатар төмөр замын Захиргаа удирдлагын албатай гэрээ байгуулан Улаанбаатарын Их сургуулийн оюутнуудтай хамтран ...
Нэг. Зорилго 2015 онд улс, орон даяар зохион байгуулах түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг, тооллогын ажлыг төлөлвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, арга хэмжээг зохион байгуулахад оршино.
ССАЖЯамнаас зохион байгуулж буй БНХАУ-д музейн чиглэлээр туршлага судлах аяллын дэлгэрэнгүй хөтөлбөр, оролцогчдын нэрсийг хүргэж байна.
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамнаас Засгийн газрын 1994 оны 233 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн тооллого явуулах журам”-ыг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Та бүгд уг журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа 2013 оны 12 дугаар сарын 3
1
2
3
ТООЛЛОГО 2018-2019
ШИНЭ ХЭВЛЭЛ
ХАМТРАГЧИД
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

Соёлын өвийн бүртгэл, судалгааны газар:
Дарга: М.Цэцэнбилэг
Утас: 70110877, И-мэйл: cch@monheritage.mn

Соёлын биет өвийг сэргээн засварлах газар:
Ахлах сэргээн засварлагч: Д.Нямдорж
Утас: 91005515, И-мэйл: cch@monheritage.mn